เชิงวัฒนธรรม

ชุมชนสวรรค์บนดิน ถิ่นบางสระเก้า (ดินแดน 3 น้ำ 9 นา) เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำที่เชื่อมสู่ทะเล ป่าชายเลน โดยชาวบ้านมีอาชีเกี่ยวข้องกับการทอเสื่อ ทำนา ทำสวนผลไม้ และการประมงพื้นบ้าน อย่างที่เรียก 3 น้ำ 9 นา คือ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย พร้อมทำนาข้าว นากก นาบ่อ นาบัว นาถั่ว นาข้าวโพด นามะพร้าว นามะนาว และนากุ้ง