บริษัทประชารัฐรักสามัคคี

คืออะไร?

ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม

แปลว่าอะไร?
มีหลักเข้าใจง่ายๆ 5 ประการ คือ

อยากจัดตั้งบริษัทประชารัฐฯ

ต้องทำอย่างไร?

1. ต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 3 คน

2. จัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด ใครๆก็ถือหุ้นได้และควรหาผู้ถือหุ้นจากหลายๆภาคส่วน (5 ภาคี)

3. ต้องมีการตั้งกรรมการบริษัท 5-10 คน จากภาคเอกชน วิชาการ ประชาสังคม และประชาชน

4. ต้องมีการประชุมจัดตั้งบริษัทและจัดทำรายงานเป็นหลักฐานชัดเจน

5. ต้องไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่พาณิชย์จังหวัด และออกทะเบียนู้ถือหุ้น

6. ต้องหาเงินทุนให้ได้อย่างน้อย 1/4 ของทุนจดทะเบียน

5
หลักการสำคัญ
ของบริษัท

1. สร้างสมดุลให้กับคนทุกกลุ่ม

จำกัดเพดานสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากแต่ละภาคส่วนให้เท่าเทียบกัน

2. สร้างความโปร่งใสและ

หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

3. มีการวัดผลงานของบริษัทอย่างชัดเจน

เลือกตัววัดผล 3 - 5 ตัว เช่น

4. เลือกคนเก่งและดีมาช่วยทำงาน

เลือกกรรมการ 5 - 10 คน มาช่วยกำหนดทิศทางการทำงานของบริษัท
ควรมาจากภาคส่วนละเท่าๆกัน ควรมีความรู้ มีเวลาให้บริษัท และ มีครบ “3 ส.”
คือ สัตย์ซื่อ เสียสละ และ สัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน

5. ใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับชุมชนกำไรไม่ปันผล

เงินทุนและกำไรของบริษัทควรใช้ใน 3 เรื่อง คือ
  • 1) กันไว้เป็นเงินสำรอง
  • 2) ขยายกิจการช่วยชุมชนใหม่ๆ
  • 3) สร้างสาธารณประโยชน์