คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด เป็นโครงสร้างใหม่ที่ให้ผู้แทนของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มาร่วมกันทำประโยชน์โดยสามารถทำงานได้คล่องตัวภายใต้กรอบกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล เช่นเดียวกับบริษัททั่วไปซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

คำตอบ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด คือวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อทำกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รายได้ของบริษัทมาจากส่วนแบ่งของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของชุมชนที่ไปช่วยเหลือ ไม่มีการปันผลให้ผู้ถือหุ้น เงินของบริษัทเอาไว้ช่วยเหลือสังคมและชุมชน

คำตอบ

ควรจดจัดตั้งให้บริษัทสามารถทำกิจการครอบคลุมธุรกิจได้ทุกประเภท

คำตอบ

กรรมการมาจากผู้แทนของภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่มีจิตอาสามาช่วยส่วนรวม

คำตอบ

ไม่สามารถเป็นกรรมการได้

คำตอบ

อย่างน้อย 5 คน ไม่ควรเกิน 10 คน (เป็นคณะกรรมการอยู่ในวาระเหมือนบริษัททั่วไป ครั้งละ 2 ปี หมุนเวียนครั้งละ 1 ใน 3)

คำตอบ

ตามกฎหมายเหมือนกับตั้งบริษัททั่วไป โดยมีวงเงินที่เหมาะสมในการจัดตั้งอยู่ระหว่าง 1 – 5 ล้านบาท จะได้มีเงินเพียงพอสำหรับการดำเนินการในระยะเริ่มต้น เพื่อเช่นสถานที่ จ่ายเงินเดือน ทำกิจกรรม ก่อนที่จะมีรายได้เข้าบริษัท มีความยั่งยืนได้ด้วยตนเอง

คำตอบ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ทำธุรกิจช่วยชุมชนที่มีความพร้อมที่จะสามารถเพิ่มรายได้จากธุรกิจการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน เมื่อไปช่วยกันพัฒนาธุรกิจเหล่านี้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ก็จะได้ส่วนแบ่งจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้ตกลงกับชุมชน

คำตอบ

ส่วนแบ่งนี้ไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน แต่รายได้ส่วนใหญ่ควรเป็นของชุมชน แบ่งมาให้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด เป็นส่วนน้อย ประมาณ 5% – 10% และไม่น่าจะเกิน 20% ซึ่งแล้วแต่ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับชุมชนนั้นๆ จะกำหนด เพื่อเป็นรายได้ไว้ช่วยเหลือชุมชนอื่นๆ ต่อไป

คำตอบ

ไม่มีข้อจำกัด สามารถรับเงินได้จากทุกภาคส่วน

คำตอบ

การใส่เงินเข้าไปใน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด เป็นการร่วมทุนกันเพื่อเอาเงินนั้นไปทำประโยชน์ให้สังคมอย่างยั่งยืน ไม่มีผลตอบแทนกลับมาให้คนใดคนหนึ่ง เงินนั้นเอาไปร่วมกันทำให้ชุมชน สังคม และพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในภาพรวม

คำตอบ

เลือกจากชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือและมีความพร้อม เป็นชุมชนที่มีกิจกรรมที่สามารถพัฒนาได้ใน 3 เรื่อง คือ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

คำตอบ

ชุมชนได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาใน 5 เรื่อง คือ

การเข้าถึงปัจจัยการผลิต เช่นสามารถช่วยจัดทำแผนธุรกิจที่ดี และจัดให้พบกับสถาบันการเงินที่เหมาะสม สามารถเชื่อมโยงให้หาเมล็ดพันธ์ที่มีคุณภาพ
สร้างรายได้จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน พัฒนาเรื่องราวให้สินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่น่าสนใจ รวมถึงส่งเสริมให้มีการวิจัยถึงคุณประโยชน์ของสินค้าชุมชน ส่งเสริมให้มีมาตรฐานการรับรองสินค้า รวมถึงการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านการตลาด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด สามารถช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเชื่อมโยง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด แต่ละจังหวัดเข้ากับเครือข่ายทั้งประเทศ ส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินค้า หาช่วงทางการตลาด และกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคผ่านเครือข่าย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด โดยช่วยสื่อสารและสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืนหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ ภาคภูมิใจ ให้การสนับสนุน และสนใจซื้อสินค้าของชุมชน
ด้านการบริหารจัดการ ช่วยสร้างระบบบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยชุมชนในการจัดทำบัญชี บริหารต้นทุน และจัดการความเสี่ยง

คำตอบ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายในระยะเริ่มต้น ส่วนใหญ่จะเป็นงบดำเนินการ จ่ายเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ พนักงาน ค่าเช่าสถานที่ และเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานในพื้นที่ เนื่องจากงานหลักของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด คือ คัดเลือกชุมชนที่จะทำงานด้วย วิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของชุมชนที่จะทำให้เกิดประโยชน์ และประสานความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ทั้งประเทศ

คำตอบ

ผู้ถือหุ้นเป็นคนคัดเลือกกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

คำตอบ

ภาคประชาชนในพื้นที่ที่มีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจที่ดี มีหัวการค้า เลือกโดยกรรมการบริษัท

คำตอบ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด บริหารจัดการโดยกรรมการผู้จัดการ โดยมีกรรมการบริษัทเป็นผู้ควบคุมตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทำบัญชี มีการตรวจสอบบัญชี เช่นเดียวกับบริษัทห้างร้านทั่วไป

คำตอบ

กำหนดไว้แล้ว เพื่อให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน โดยบริษัทส่วนกลางชื่อว่า
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี(ประเทศไทย) จำกัด และในแต่ละจังหวัดจะเป็น
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ตามด้วยชื่อจังหวัด เช่น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด / บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี จำกัด / บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จำกัด / บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด