สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าวหอมมะลิ 105 - ชัยภูมิ (คัดพิเศษ)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวฮางงอก

ชัยภูมิ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวฮางงอก จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่ที่บริษัทไทยเบฟร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพ ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 บริษัท เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีเป็นอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาการผลิตจากโรงสีที่ผลิตได้ 600 กิโลกรัม เพิ่มเป็น 1,000 กิโลกรัม พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์ชุมชน ชื่อว่า แบรนด์ มีสุข ข้าวหอมมะลิ 105 สรรพคุณและประโยชน์ของข้าวหอมมะลิ 1. เนื่องจากในข้าวหอมมะลิมีสารตัวหนึ่งชื่อว่า Gamma –Orzanol ซึ่งสารตัวนี้มีคุณสมบัติในการช่วยลดระด

รหัสผลิตภัณฑ์ : 436310021
น้ำหนักสินค้า : 1 กิโลกรัม / แพ็ค
หน่วยนับ : แพ็ค

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวฮางงอก

ชัยภูมิ

ที่อยู่:
201 หมู่ที่ 9 ตำบลโบนทอง อำเภอเมือง