20/01/2563

โครงการสะพายสายแนว


โครงการสะพายสายแนว

          เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน 61 โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่าย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงพื้นที่เพื่อให้องค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพชุมชนในด้านเทคนิคการทอ รูปแบบ สีสัน สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดจนยกระดับ “ย่าม” ไทยให้ตรงใจผู้บริโภค โดยร่วมมือกับ ดีไซน์เนอร์จิตอาสาระดับประเทศ อาทิ  ASAVA Tube Gallery และดีไซน์เนอร์ท้องถิ่นในการพัฒนารูปแบบ เทคนิคการทอ และการแปรรูป ตลอดจนการจัดจำหน่าย โดยเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

          นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาส ในการจำหน่าย ผ่านช่องทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ อาทิ การร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน OTOP งานบ้านและสวน งานฮ่องกงแฟชั่นวีค และเทรดแฟร์ 2019 (Hong Kong Fashion Week & Trade Fair 2019) และช่องทางใหม่ที่มาแรงในปัจจุบัน คือ E-commerce ผ่านเพจเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม “สารพัดสรรพศิลป์”

          จากการขับเคลื่อนทางการตลาดในครั้งนี้ ได้เสียงตอบรับจากผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นอย่างดีจนทำให้ กระแสย่ามไทยกลับมาได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างรวดเร็วช่วยสร้างการเติบโตให้แก่ชุมชน ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 3,064 คน จาก 39 ชุมชน ใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแล้วถึง 15,785,311 บาท

อีกทั้งเป็นแรงผลักดันให้ “กลุ่มปักผ้าด้วยมือ จังหวัดเชียงราย” ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2019 สาขา “วิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนยอดเยี่ยม” คือรางวัลที่มอบให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่ม อุตสาหกรรม และมีการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จ และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่างๆ อีกทั้งเพื่อสร้างให้เกิดองค์กรต้นแบบ

 

FACEBOOK :  SaraphadSabphasilp · ร้านศิลปะและหัตถกรรม