20/01/2563

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย


            โครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย”  (Food Safety Hospital) เป็นความร่วมมือกันของ 6 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขมีการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ

            โดยภารกิจหลักของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด การเชื่อมโยงนโยบายไปยัง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีระดับจังหวัด เพื่อประสานงานกับโรงพยาบาลในการหาแหล่งพื้นที่ผลิตวัตถุดิบที่ปลอดภัยทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง การรวมกลุ่มเกษตรกร การรวบรวมวัตถุดิบ บริการจัดการขนส่งไปยังโรงพยาบาล ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ “สร้างรายได้ที่ยั่งยืน” ให้แก่กลุ่มเกษตรกร

           นอกจากนี้  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงให้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดส่งผักและผลไม้ปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 7 โรงพยาบาล ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร  สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลสงฆ์  โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ-ธัญบุรี (ศูนย์มะเร็งคลอง 10) และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ อีกด้วย

           ปัจจุบันเครือข่าย “ประชารัฐรักสามัคคี” ใน 40 จังหวัด สามารถจัดส่งสินค้าเกษตรปลอดภัย เข้าสู่โรงพยาบาลได้จำนวน 52 แห่งทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้ชุมชนไปแล้วกว่า 256 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 พ.ค.65)