29/05/2562

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2562


ปี 2562

            ก้าวสู่วาระที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียน ในปีนี้โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” จึงบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน  โดยมุ่งเน้นการสร้างช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าและชุมชนที่มีความพร้อม ผ่านการสร้างแบรนด์ “ทอใจ” พร้อมเชื่อมโยงสินค้าเข้าร้านในรูปแบบ Online และ Offline และนำออกสู่ตลาดต่างประเทศ รวมถึงการสร้างความต่อเนื่องในการดึงคนรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ 
            นอกจากนี้ยังเปิดรับผลงานการออกแบบผ้าขาวม้าภายใต้แนวคิด “อัตลักษณ์แห่งคุณค่า ผ้าขาวม้าอาเซียน” หรือ “ASEAN METROPOLIS” ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ผ้าขาวม้าไทย รังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สื่อถึงเสน่ห์แห่งเมืองต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่สำคัญยังสามารถผลิตและจำหน่ายได้จริง ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท พร้อมร่วมทริปไปศึกษาดูงานด้านแฟชั่นที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นนักเรียนนักศึกษา และ รุ่นบุคคคลทั่วไป โดยมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 282 ผลงาน ใน 4 สาขา ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ดังนี้

สาขาออกแบบเสื้อผ้า

รุ่นนักเรียนนักศึกษา

 • ชนะเลิศ
  นายสรัล เจียมจรัสโชติ #คณะวิทยาลัยการออกแบบ #สาขาแฟชั่นดีไซน์ #มหาวิทยาลัยรังสิต (THE DIFFERENTLY OF BANGKOK)

 • รองชนะเลิศอันดับ 1
  นายธนวัฒน์ เพ็ชร์พลอย #โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ #เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (BEANTY OF FAITH)

 • รองชนะเลิศอันดับ 2
  นายตรีเพชร โคตรหลักคำ #คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ #สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (SWITCH COLLECTION)

 • ชมเชย
  นายอลัน วงค์จันทร์คูณ #คณะศิลปกรรมศาสตร์ #สาขาการออกแบบธุรกิจแฟชั่น #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (TWO TONE MUI NE VIETNAM)  นายสหรัฐ ภูหัดสวน #คณะศิลปกรรมศาสตร์ #สาขาการออกแบบธุรกิจแฟชั่น #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (AO DAI SUC MANH CUA ME)  นางสาวธันยนันท์ คุณาพงศ์กุล #คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ #สาขาออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อยุธยาอาภรณ์ “Kamar Bandh”)  นายเกริกฤทธิ์ เหล่าแค #คณะศิลปกรรมศาสตร์ #สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ANGKORWAT)  นายนพอานนท์ ไชยนนท์ #คณะศิลปกรรมศาสตร์ #สาขาออกแบบธุรกิจแฟชั่น #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ตึกมหานคร)  นางสาวศิวพจน์ ภูจอมดาว #คณะศิลปกรรมศาสตร์ #สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

รุ่นบุคคลทั่วไป

 • ชนะเลิศ
  นายธีระวัฒน์ จันทร์เส็ง (THE GOLDEN OF ASEAN)

 • รองชนะเลิศ อันดับ 1
  นายพุทธนันท์ นพกวด (Siam Renaissance)

 • รองชนะเลิศ อันดับ 2
  นายฬียฑา ชลิตณัฐกุล (มหานครขอนแก่น)

 • ชมเชย
  นายพิชชา สรรพกิจจานนท์ (HOCHIMINH Feminine)  นางสาวณัชชา พรหมพักพิง และ นางสาวชลดา อร่ามพจมาน (BANGKOK ACROSS THE TIME)  นางสาวณัสชาภัคน์ ล้อวัฒนไพศาล และนายอัฐพล ศิริขจรกิจ (Ball & East Java Indonesia)  นายสุทธกร ทองเนื้อสุก (Baba-Nyonya)  นางสาวณัฐวิกา บุญอาจ (SIAM PROUND)
  นางสาวจุฬา พรรณเชษฐ์ และ นายวัชรพงษ์ ปวงคำ (KL Bird Park Watcher)  นางสาวผกาวดี แก้วชมภู (สิงคโปร์)

สาขาออกแบบเครื่องประดับ

รุ่นนักเรียนนักศึกษา

 • ชนะเลิศ
  นางสาวกัญญาภัค แก้วขาว และนางสาววณิชยา งามวิริยะวงศ์ #คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ #สาขาศิลปะอุตสาหกรรม #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KAOMA YAPONG)

 • รองชนะเลิศ อันดับ 1
  นายกันตณัฐ พึ่งแย้ม และนางสาวรสธร สิทธิสินธุ์ #คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ #สาขาศิลปะอุตสาหกรรม #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กระบี่ Krapea)

 • ชมเชย
  นายไพรสณ แววบัณฑิตระยับ และนายวงษยศ นาพวรม #คณะมัณฑนศิลป์ #สาขาออกแบบเครื่องประดับ #มหาวิทยาลัยศิลปากร (SAKKARA STYLE)

รุ่นบุคคลทั่วไป

 • ชนะเลิศ
  นางสาวไพลิน ศิริพาณิช (THE REFLECTION OF WAT ARUN)

 • รองชนะเลิศ อันดับ 1
  นายสัญญา กล่อมเกล็ด และนายปรินทร เนียมสุวรรณ (SARN)

 • รองชนะเลิศ อันดับ 2
  นางสาวแพรวพรรณ เทพชุลีพรศิลป์ (บัวนา)


  นายอัษฎา อินทุประภา และนางสาวนัชชา ผ่องผิวเผือก (ย่านเยาวราชกรุงเทพฯ)

 • ชมเชย
  นางสาวพรชิดา บูรณมานิต (THE CENTRAL REGION)

 

สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ

รุ่นนักเรียนนักศึกษา

 • ชมเชย
  นายวีรพล หวังเจริญ และนางสาวสุนันทา อ่ำถนอม #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (JAK E SANN BANNA MA YU KRUNG)


  นางสาวสาธิตา แสงสวัสดิ์ #คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (YACHT)


  นางสาวเชิญขวัญ พันธุฟัก #คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (THE HUC)


  นางสาวศรุดา เจริญสม #คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (CLAM LAO VIENTIANE, LAOS)


  นางสาวอริสา อรุณเกียรติกุล #คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (KHOON KAN)

รุ่นบุคคลทั่วไป

 • ชนะเลิศ
  นายชยากร พุ่มชุมพล (NOONG-HOHM)

 • รองชนะเลิศ อันดับ 1
  นางสาวฉัตรมณี อินทบุตร์ (FROM CRAFTING)

 • ชมเชย
  นายวรัช ตันติวงค์ และนายธนาตย์ เอี่ยมสุรีย์ (HAMBURGER)

สาขาออกแบบลายผ้า

รุ่นนักเรียนนักศึกษา

 • ชนะเลิศ
  นายอธิวัฒน์ พูลพาณิชย์ #คณะมัณฑนศิลป์ #มหาวิทยาลัยศิลปากร (SULTAN OMAR ALI SAIFUDDIEN MOSQUE)

 • รองชนะเลิศ อันดับ 1
  นางสาวภูริษา ชัยรัตน์ #โรงเรียนอุดรพิทชยานุกูล (รักเธอประเทศไทย)

 • รองชนะเลิศ อันดับ 2
  นางสาวเกศสิรินทร์ เนตะคำ #โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม (ผ้าขาวม้าไฉไลย้อมสีธรรมชาติ)

 • ชมเชย
  นายนราวิชญ์ เล่ห์กล และนางสาวจุดประกาย ชัยบุรี #คณะสังคมศาสตร์ #สาขาจิตวิทยา #มหาวิทยาลัยนเรศวร (GLODEN NIGHT)
  นางสาวเกศสิรินทร์ เนตะคำ #โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม (ผ้าขาวม้าไฉไล 7 สี)
  นางสาวภิญญดา จันทร์แก้ว #คณะมัณฑนศิลป์ #ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา #มหาวิทยาลัยศิลปากร (HARMONY)
  นายอัษฎา สายจันทคาม #คณะมัณฑนศิลป์ #ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา #มหาวิทยาลัยศิลปากร (BLOSSOM)
   

รุ่นบุคคลทั่วไป

 • ชนะเลิศ
  นางสาวสลิลา เขมโชติกูร (กรุงเทพมหานครที่ไม่เคยหลับใหล)

 • รองชนะเลิศ อันดับ 1
  นางสาวนันทินา เชียงทอง (100 COLORS OCBC GARDEN RHAPSODY)

 • รองชนะเลิศ อันดับ 2
  นายศุภชัย สร้อยจิต (หนึ่งราก 3 ก้าน)

 • ชมเชย
  นายนครินทร์ บัวซ้อน และนายวรัทยา บัวซ้อน (สงคราม)
  นายสุรศักดิ์ เวียงวิเศษ (ผ้าขาวม้าอาเซียนถิ่นมลายู)
  นายอธิวัฒน์ พูลพาณิชย์ (THAI WAY OF THE FUTURE)

             สำหรับในช่วงปลายปี 2562 โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยร่วมมือกับโครงการสนับสนุนกิจกรรม ของสถาบันการศึกษา EISA (Educational Instituted Support Activities) จัดทำโครงการ Creative Young Designer เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือ กับกลุ่มนักศึกษา ด้านการออกแบบแฟชั่นจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป้าหมายสำคัญ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค โดยมีโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ได้แก่

             *ผลงานชุด Thai Fabric Mix It Happen ภายใต้ความร่วมมือของ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปร้อยรักษ์ ต.ฮ่องแฮ่ จ.ร้อยเอ็ด และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

             *ผลงานชุด The New Story of Baan Nammorn ภายใต้ความร่วมมือของ วิสาหกิจชุมชนน้ำมอญแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน จ.ลำปาง และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขากการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

              ทั้งนี้นี้ ตลอดปี 2562 สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนผู้ผลิตผ้าขาว จำนวน 28 กลุ่มชุมชน รวมมูลค่ากว่า 44.40 ล้านบาท

 

  โปรโมท การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 2562