สินค้าบริโภค ประเภทเครื่องดื่ม

น้ำมังคุด Xanberry Extra100ml Xanberry 40 ml


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

" น้ำมังคุดอินทรีย์ ดื่มดี มีคุณค่า "
เหมาะสำหรับผู้รักษ์สุขภาพรหัสผลิตภัณฑ์ : 222120038

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand