ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

ชุดผ้าขาวม้า "THAI SONG DAM (ไทยทรงดำ)" รุ่นนักเรียน นักศึกษา


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้ คือ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ ที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองจุไทหรือเมืองแถน ประเทศเวียดนาม คนในชุมชนมีการทอผ้าขาวม้าที่มีเอกลักษณ์ เขาจะแต่งกายด้วยโทนสีดำขาว เพราะมีความเชื่อเรื่องวิญญาณ เรื่องบรรพบุรุษ จึงพัฒนาออกแบบชุดให้มีโอกาสสวมใส่ได้มากขึ้น เป็นชุดที่ใส่ออกงานได้ โดยใช้ผ้าขาวม้าของชุมชนจังหวัดชลบุรี สินค้าต้นแบบรางวัลชมเชย สาขาออกแบบเสื้อผ้า ประเภทนักเรียน นักศึกษา ปี2562

รหัสผลิตภัณฑ์ : 110530062
หน่วยนับ : ชุด

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand