สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าวไร่คลองวัน


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้าวปลอดสารพิษ มีการปลูกตามธรรมชาติ ปลูกแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม คือ การปลูกข้าวบนเขาบนดอน ไม่มีน้ำขัง อาศัยน้ำฝนในการปลูกข้าวเท่านั้น ข้าวเพื่อคนรักสุขภาพ

รหัสผลิตภัณฑ์ : 885410084
ขนาดสินค้า : กว้าง 12 x 15
หน่วยนับ : กิโลกรัม

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand