สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเปลือก


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สารอาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพมีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการ โดยมีปริมาณธาตุแคลเซียมและไฟเตท โดยเฉพาะวิตามินอี วิตามินบี 1 และสารกาบา คุณสมบัติพิเศษ เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีสีแดง นุ่ม และมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกระดังงา เม็ดข้าว สีของเปลือกเมล็ดเมื่อสุกแก่เป็นสีฟาง ขนสั้น ยอดเมล็ดสีฟาง มีเมล็ดสม่ำเสมอทั้งรวงขนาดเมล็ดข้าวเปลือกยาว 9.13 มิลลิเมตร กว้าง 2.75 มิลลิเมตร หนา 1.97 มิลลิเมตรน้ำหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 20.8 กรัม น้

รหัสผลิตภัณฑ์ : 896310027
ขนาดสินค้า : น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม
หน่วยนับ : กิโลกรัม

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand