สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวกล้อง เวลเนส


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิพะเยา หอม เหนียว นุ่ม และ สุขภาพดี ข้าวสุขภาพดี ผ่านวิถีชาวนาพะเยา : ข้าวหอมมะลิ105 ข้าวพันธุ์ดีผ่านการคัดสรรด้วยความใส่ใจ โดยได้รับรางวัลจากการประกวดระดับประเทศ จากแหล่งปลูกที่สมบูรณ์ที่เรียกว่า “ ทุ่งรวงทองของล้านนา “ (หมายเหตุ : สต็อกพร้อมส่งตลอดทั้งปี)

รหัสผลิตภัณฑ์ : 556310028
ขนาดสินค้า : น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม
หน่วยนับ : แพ็ค

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand