15/06/2565

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ร่วมกับ eisa นำนักศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง


      โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขับเคลื่อนกิจกรรม “Creative Young Designers” ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการทอผ้าของกลุ่ม ตั้งแต่การย้อมสีจากพืชในท้องถิ่น การกรอด้าย ขึ้นกี่ทอผ้า การเก็บตะกอ และเยี่ยมชมศูนย์ทอผ้าโบราณของกลุ่ม ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงลายผ้าทอต่างๆ ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ พร้อมจัดให้มีการนำเสนอผลงานการออกผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและสมาชิกกลุ่มทอผ้าฯ ประกอบด้วย ชุดแฟชั่นผ้าขาวม้า กระเป๋า กรอบรูป ของที่ระลึกต่าง ฯลฯ  

      นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากนายลือพงษ์ ฮ๋องเจริญ ประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มาร่วมให้ข้อคิดและแนวทางการพัฒนาด้านการตลาดแก่นักศึกษาอีกด้วย