10/06/2565

ประชารัฐรักสามัคคีฯ ประเทศไทย ผสานมือ มกอช. เตรียมแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในเครือข่ายฯ


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายพรหมพันธ์ุ กองพลพรหม นายภัทริศร์ ถนอมสิงห์ พร้อมคณะฯ เข้าพบ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อขอคำแนะนำเรื่องแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี