11/02/2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ในการนี้เสด็จฯ ทอดพระเนตรบูธจากหน่วยงานราชการ (Royal Project) รวมถึงร้านชุมชนประชารัฐ โดยมี คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมด้วย คุณปภัชญา สิริวัฒนภักดี นำคณะเฝ้ารับเสด็จฯ ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับการออกร้านจำหน่ายสินค้าในงานเทศกาลตรุษจีนครั้งนี้ เป็นการผสานความร่วมมือระหว่าง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยนำชุมชนจากจังหวัดภูเก็ตร่วมจำหน่ายเมนูจากยานัด (สับปะรดภูเก็ต) ส้มสีทองอินทรีย์ จังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังมีหมูกระดาษป้าน้อย ชุมชนวัดประยุรวงศาวาสวราวิหาร ขนมกุฎีจีน จากร้านขนมฝรั่งกุฎีจีน และขนมจีบต้มเฮียเสก ชุมชนวัดกัลยาณ์ โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน จำนวน 104,960 บาท