22/07/2562

“ประชารัฐรักสามัคคีสงขลาฯ”จับมือ“พสบ.จชต.”เสริมช่องทางตลาดสู่ชุมชนเข้มแข็ง


วันนี้ (16 กรกฎาคม 2562) ที่ ห้องประชุม บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด อาคารชิตตยาแมนชั่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้ (พสบ.จชต.)

โดยมี นายกวิศพงษ์ สิริธนนนทสกุล ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วย นายศุภวัฒน์ ไตรวนาธรรม ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ ผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการบริษัทประชารัฐฯ และกรรมการ พสบ.จชต. และสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 20 คนร่วมเป็นสักขีพยาน    

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนทสกุล กล่าวว่า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

ซึ่งการดำเนินการประชารัฐ ประกอบด้วย 5 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยช่วยกันแก้ปัญหาและร่วมสร้างอนาคตให้ประเทศไทยผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้า พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านบริษัทประชารัฐฯ มุ่งเน้นในกลุ่มงาน เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงปัจจัยการผลิต โอกาสในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต แหล่งเงินทุน การสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อยอดการตลาด พัฒนาแบบบูรณาการ เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมในจังหวัดชายแดนใต้เสริมสร้างความมั่นคงของสังคมในพื้นที่

 

ด้าน นายศุภวัฒน์ ไตรวนาธรรม กล่าวเสริมว่า การทำงานดังกล่าวสอดคล้องการขันเคลื่อาภายใต้ภารกิจชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้ (พสบ.จชต. )

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้ จึงจัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โดยมีประเด็นที่จะดำเนินการร่วมมือดังนี้

1. แสวงหาความร่วมมือระหว่าง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสงขลา

2. ส่งเสริม สนับสนุนช่องทางการตลาด และการสื่อสารการรับรู้ให้กับชุมชนในกลุ่มงาน เกษตรแปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ในความดูแลของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนมีความสุข

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับขีดความสามารถ การเพิ่มประสิทธิภาพ และมูลค่าเพิ่ม