02/07/2562

Workshop ประชารัฐรักสามัคคี ครั้งที่ 1/2562


Workshop ประชารัฐรักสามัคคี ครั้งที่ 1/2562

 

                        บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน Workshopประชารัฐรักสามัคคี ครั้งที่ 1/2562” โดยมี คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อมให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานของประชารัฐรักสามัคคี เมื่อวันเสาร์ที่ 28มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ชั้น 23 ห้องเวิลด์บอลรูม บี โรงแรมเซ็นทารา แอทเซ็นทรัลเวิลด์

 

                        ภายในงานยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการทำงานระหว่างคณะกรรมการประชารัฐรักสามัคคีระดับจังหวัด พร้อมการเสวนาในห้วข้อ “เคล็ดลับความสุขในการทำงานประชารัฐรัสามัคคี” จาก คุณภานุมาศ ชนากานต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  คุณมนตรี จงวิเศษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด คุณจรัส สุทธิกุลบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ คุณอรสา โตสว่าง กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมี คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ