15/05/2562

พิธีเปิด สำนักงาน บริษัทประชารับรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด


พิธีเปิด สำนักงาน บริษัทประชารับรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และอาคารหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ตั้ง 555 หมู่ 17 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ตรงข้ามโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด) ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ใช้เป็นที่ทำการ ติดต่อประสานงาน รวมถึงเป็นแหล่งรวบรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Product champion เชื่อมโยง 20 อำเภอ 68 ชุมชน ของจังหวัดร้อยเอ็ด อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้า และเป็นแหล่งพบปะเจรจาทางการค้าของจังหวัดร้อยเอ็ด
#ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด
#ประชารัฐรักสามัคคีประชารัฐประเทศไทย