13/05/2562

นวัฒตกรรมระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนปลิงขาว


 จังหวัดตรังเป็นจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ชายฝั่งทะเลยาว 119 กิโลเมตร มีเกาะใหญ่น้อยรวม 46 เกาะ ในท้องทะเลตรังอุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะลิบงซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง ( วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มองว่า ตำบลเกาะลิบงทั้งตำบล มีศักยภาพสูงในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เป็นต้นแบบของจังหวัดตรัง จึงได้กำหนดLibong Model โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาตำบลเกาะลิบงสู่เมืองคุณภาพ สำหรับภารกิจของบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีตรัง ด้านการเกษตร สาขาประมง บริษัทประชารัฐ สามัคคี ตรัง ได้นำเสนอโครงการ พัฒนานวัตกรรม ระบบปิด สำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อน  ปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร โดยขอรับ ทุนอุดหนุน จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ( องค์การมหาชน) หรือ NIA และ NIA ได้อนุมัติเงินอุดหนุน ตามโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หลักการและเหตุผลที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง นำเสนอโครงการ การพัฒนานวัตกรรมระบบปิด สำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร ดังนี้
1. ปลิงทะเลขาวเป็นยาอายุวัฒนะมีมิวโคโปรตีนสูง เสริมให้กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆทำงานได้ดีขึ้น
2. ปลิงทะเลมีประโยชน์ทางยารวมถึงการรักษาโรค
3. ปลิงทะเลมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทำหน้าที่ย่อยสลาย ซึ่งช่วย ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง และมีการปลดปล่อยสารอาหารที่มีขนาดเล็กให้กับ สัตว์ขนาดเล็ก ทำให้เกิดการหมุนเวียนของสารอาหารในระบบนิเวศ
4 ปัจจุบันทรัพยากรปลิงทะเลในธรรมชาติอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมถึงขั้นวิกฤตเนื่องจากมีการทำการประมงปลิงทะเลส่งออกมากเกินขนาด
5. สำหรับการเพาะเลี้ยงปลิงทะเลในประเทศไทยยังอยู่ในสภาพทดลอง  ปลิงทะเลที่ส่งออกจับจา
กธรรมชาติทั้งสิ้น
6. ปลิงทะเลในปัจจุบันตลาดต่างประเทศต้องการปีละ 10,000 ตัน  ตลาดต่างประเทศได้แก่จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกงและมาเลเซีย
7. ราคาปลิงทะเลอบแห้ง ปัจจุบันซื้อขายกัน ราคาตั้งแต่ 5,000- 7,000 บาท
8. โครงการนี้มีเป้าหมาย ที่จะผลิตลูกปลิงทะเล เพื่อจำหน่ายให้กับวิสาหกิจชุมชน นำไปเพาะเลี้ยงในฟาร์มบนบก และปล่อยลูกปลิงทะเล ลงสู่ทะเล เป็นการฟื้นฟูทรัพยากร ปลิงทะเลที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและวิกฤต
9 นวัตกรรมระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนปลิงขาวบนบกและครบวงจรเจ้าของลิขสิทธิ์คือ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง( วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
... บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง ( วิสาหกิจเพื่อสังคม ) จำกัด มองการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในกรอบใหญ่ โดยมุ่งเป้าหมายใหญ่ภายใต้ภารกิจรับผิดชอบ 3 กลุ่มงาน อันได้แก่ ด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน คำว่า  กรอบใหญ่  หมายความว่า  X-Ray ทุกพื้นที่ในจังหวัดตรัง ทั้งโซนเขาป่า โซนนา และโซนทะเล   คำว่า  เป้าหมายใหญ่  " หมายความว่า การแสวงหารายได้ โอกาส และผลประโยชน์ที่พึงได้ในสัดส่วนที่เกิด  Impact กับเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจของจังหวัดตรังในภาพรวม บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง หวังว่าหากโครงการพัฒนานวัตกรรมระบบปิดการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนปลิงขาวบนบกแบบครบวงจรประสบผลสำเร็จตาม โครงการที่นำเสนอและได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนจาก NIA ประสบผลสำเร็จจะเกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนและเศรษฐกิจของจังหวัดตรังโดยรวม
@..ลือพงษ์  อ๋องเจริญ
MD. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง

#ประชารัฐรักสามัคคีตรัง

#ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย