08/05/2562

การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทประชารัฐรักสามัคคี


ประมวลภาพบรรยากาศการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระดับจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน ที่ผ่านมา

#ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย