04/10/2560

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คนรุ่นใหม่ ต่อยอดโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิดเป็นปีที่สอง ส่งนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) นำทีมนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2 ทั้ง 76 คนจากทั่วประเทศ ลงพื้นที่ศึกษาตัวอย่าง วิสาหกิจเพื่อสังคม ไม้ขุดล้อม บ้านชะอม จังหวัดสระบุรี ก่อนที่จะพาทุกคนมุ่งสู่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนมีชัยพัฒนาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ที่ส่งเสริมนักเรียนทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่างที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาชุมชนทั้งด้านดิน น้ำ และการเกษตร อีกทั้งยังนำทรัพยากรพื้นถิ่นที่มีอยู่อย่าง ผ้าภูอัคนี และ ข้าวจิ๊บพันธุ์พื้นเมืองโบราณกว่าร้อยปี มาสร้างอัตลักษณ์ เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น

ก่อนกลับแวะชมศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน (ศูนย์มีชัย จักราช) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ทั้งนี้นักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2 ได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด
สร้างแรงบันดาลใจและเก็บเกี่ยวแนวคิด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบ้านเกิดในอนาคตต่อไป