26/03/2562

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง และเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดจันทบุรี


ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง และเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัดผู้บริหาร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผู้บริหาร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ให้การต้อนรับ

#ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี
#ประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง
#ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)