14/03/2562

ประชุมคณะกรรมการ การจัดการผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS


วันที่ 14 มีนาคม 2562 ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก เป็นประธานคณะทำงาน นายนิยม ไวยรัชพานิช ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตาก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นรองประธานคณะทำงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมคณะกรรมการ การจัดการผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS (Sustainable Development Goals- Participatory Guarantee System) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าด้วยเรื่องการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร พื้นที่ 1,193 ไร่ รวม 6 อำเภอ ประกอบด้วย 1.อำเภอสามเงา 2.อำเภอบ้านตาก 3.อำเภอเมืองตาก 4.อำเภอแม่สอด 5.อำเภอพอพระ 6.อำเภออุ้มผาง ผ่านการรับรองแล้ว 809 ไร่ และกำลังจะรับรองอีก 384 ไร่

#ประชารัฐรักสามัคคีตาก