11/03/2562

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 8


ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 8  จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา
โดยข้อสรุปในที่ประชุมขอให้มีการขยายการดำเนินงานไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงการให้มีการรับซื้อผักปลอดภัยเพิ่มขึ้นเป็น 100% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนเล็กมีโอกาสในการขายและเข้าถึงตลาดให้มาก
#ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
#ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู