06/03/2562

การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม สู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดย ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ และ นางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระดับจังหวัด ร่วมงานประชุมอาเซียนบวกสามว่าด้วยเรื่องกิจการเพื่อสังคม (ASEAN+3 Conference on Social Enterprises) ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม สู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน” (Advancing Social Enterprises for Realisation of SDGs in ASEAN) ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา

 

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยเข้าสู่วาระการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 มีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เสริมสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม บริติช เคาน์ซิล และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน       นอกจากนี้ยังมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านกิจการเพื่อสังคม ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามจำนวน 13 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รวมถึงผู้แทนสำนักงานเลขาธิการอาเซียน นักวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน

#บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด