04/02/2562

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 2


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงสาธารณสุข โดยศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 2 รับฟังการบรรยายการดำเนินงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มหมูขุนวิถีธรรมชาติ (หมูดำ) ตำบลน้ำร้อน เยี่ยมชมแปลงปลูกผักอินทรีย์ ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และร่วมประชุมกับประชารัฐจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสุขฤทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โดยคุณวุฒิชัย โรจน์ทิพรัก กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และคุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด คุณกุลริสา สิทธไชย ผู้ประสานงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย นักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ และนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่และรับฟังการนำเสนอปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานอาหารอินทรีย์สู่โรงพยาบาล ซึ่งหัวใจหลักของการดำเนินงานโครงการ มี 3 เรื่องคือ 1.นักโภชนาการ 2.การ matching ผู้ซื้อกับผู้ขาย 3.การแจ้งเปลี่ยนผักกับรพ.ล่วงหน้าก่อน 7 วัน หากเกษตรกรไม่สามารถส่งผักได้

สำหรับประชารัฐรักสามัคคี มีบทบาท 3 ด้านคือ 1.การสื่อสาร 2.การบริหารจัดการการเงิน 3.การ matching ซึ่งประชารัฐจังหวัดเพชรบูรณ์มีการดำเนินงานส่งผักปลอดภัยเข้าโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีและมีผลผลิตเพียงพอในการจัดส่งได้เพิ่มเติม ทางประชารัฐจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการรวบรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมและลงทุนดำเนินการสร้างโรงคัดแยกและห้องเย็นให้กับชุมชนในการดำเนินการในเบื้องต้น เมื่อชุมชนมีความพร้อมก็ให้ชุมชนผ่อนส่งคืนในระยะยาวต่อไป

#บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด