13/02/2562

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดสมุทรสาคร


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์คลีนิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร เยี่ยมชมโรงเรียนอาหารปลอดภัย ร.ร.วัดเจ็ดริ้ว และเยี่ยมแปลงผักกลุ่มเกษตรบ้านแพ้วผู้ส่งผักให้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลย์กำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศาตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

#บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด