22/10/2561

จัดประชุมประจำไตรมาสครั้งที่ 3/2561 สำหรับนักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่น 2


วันที่ 17 -18 ตุลาคม 2561  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
จัดประชุมประจำไตรมาสครั้งที่ 3/2561 สำหรับนักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่น 2
ณ อาคารดีเฮาส์

วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ได้จัดสัมมนาหัวข้อ สื่อสารอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน วิทยากร อ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
มาบรรยายเรื่องเทคโนโลยีพร้อมใช้ด้านการเกษตร และการเก็บรักษาผักอินทรีย์
โดย ดร.รจนา ตั้งกุลยริบูรณ์ และดร.อภิญญา วิสุทธิอมรกุล