22/03/2561

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย2


ประกวดออกแบบแฟชั่นและเคหะสิ่งทอจากผ้าขาวม้าทอมือ

               บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย 2561” โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือ ให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น และมีช่องทางการตลาดที่กว้างขึ้น เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ของชุมชนทอผ้าขาวม้าอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานที่ผลิตจากผ้าขาวม้าทอมือของชุมชนที่อยู่ในโครงการฯ โดยสามารถเข้าร่วมประกวดในสาขา ดังนี้

 1. สาขาออกแบบแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ
 2. สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
 3. สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า โดยการประยุกต์ หรือสร้างสรรค์ลวดลายใหม่

วัตถุประสงค์ของการประกวด

 • เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เปลี่ยนมุมมอง และส่งเสริมความเข้าใจให้เห็นคุณค่าของ  “ผ้าขาวม้าทอมือ”
 • เพื่อส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน และอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าขาวม้าให้คงอยู่
 • เพื่อยกระดับมาตราฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออก และนำเสนอสู่สาธารณะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดสาขาวิชา

2. นักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจงาน ด้านออกแบบ

3. ผู้สมัครอายุไม่เกิน 25 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร (30 มิถุนายน 2561)

วิธีการสมัคร

    รอบคัดเลือก

 1. ส่งแบบงานสเกตซ์สีในสาขาที่สมัคร โดยแบบต้องสามารถตัดเย็บ ผลิตชิ้นงานได้จริง สามารถนำไปสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ในขนาด A3 แนบมาพร้อมใบสมัคร
 2. ตั้งชื่อผลงาน พร้อมเขียนคำบรรยายเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ แนวคิดในการออกแบบที่สามารถบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของผ้าขาวม้าที่นำมาผลิตได้อย่างชัดเจน
 3. กรอกใบสมัครและแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
 • ใบสมัคร มีรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ สถานศึกษาหรือสถาบัน
 • สำนาบัตรประชาชน หรือ บัตรนักศึกษา

รอบตัดสิน

 1. คัดเลือกการประกวดแต่ละสาขา โดยคัดเลือกสาขาละ 10 ชิ้นงาน
 2. ชิ้นงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดต้องนำมาจัดแสดงภายในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2561
 3. ชิ้นงานที่ได้รับการคัดเลือกจะตัดสินในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ภายในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” เฉพาะสาขาออกแบบแฟชั่นต้องแสดงผลงานจริง นำเสนอบนนายแบบหรือนางแบบที่ผู้สมัครจัดหามาเอง

ส่งผลงานได้ที่

 • Email : …………………………………
 • ส่งทางไปรษณีย์ที่ บริษัท ทศภาค จำกัด 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 20 ยูนิตบี 2001-2  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ( จ่าหน้าซอง “โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 2561”)
 • สิ้นสุดการส่งผลงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ชิ้นงาน ในแต่ละสาขา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 098 832 1066 , 092 256 0951
 • -ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

รางวัลการประกวด

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในแต่ละสาขา

 • แพ็คเกจเดินทางไปศึกษาดูงานแฟชั่นโชว์ต่างประเทศสำหรับ 2 ท่าน
 • ประกาศนียบัตรและโล่รางวัล

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในแต่ละสาขา

 • เงินรางวัล 20,000 บาท
 • ประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
 •  
 • เงินรางวัล 10,000 บาท
 • ประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
 1. รางวัลชมเชย ในแต่ละสาขา สาขาละ 7 รางวัล
 • เงินรางวัล 5,000 บาท
 • ประกาศนียบัตร