22/02/2561

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด


ด้วยทางบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการ "สานพลังเพื่อบ้านเกิด" ในช่วงระยะเวลาที่นักพัฒนาธุรกิจชุมชนได้ลงปฎิบัติงานในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทางบริษัทฯ เห็นถึงศัักยภาพเเละความสามารถของนักพัฒนาธุรกิจชุมชนที่ได้ดำเนินการงานอย่างมีประสิทธิภาพ เเละเพื่อเป็นการสร้างเเรงจูงใจในการทำงานยิ่งๆ ขึ้นไป จึงได้มอบโอกาสให้เเก่นักพัฒนาธุรกิจชุมชน จำนวน 8 คน ที่ได้เข้ามาเป็นครอบครัวของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) เมื่อสิ้นสุดสัญญาโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด ตามรายชื่อดังนี้

1.นายเจนรบ ชนะราวี นักพัฒนาธุรกิจชุมชน นครศรีธรรมราช

2.นางสาวจารุ ชัยพินิจ นักพัฒนาธุรกิจชุมชน เชียงราย

3.นางสาวจิรยา ประพรต นักพัฒนาธุรกิจชุมชน จันทบุรี

4.นายศุภกร อิ่มสนิท นักพัฒนาธุรกิจชุมชน มุกดาหาร

5.นางสาวธิตาภรณ์ ภูโอบ นักพัฒนาธุรกิจชุมชน อำนาจเจริญ

6.นางสาวปัทมา ซัง นักพัฒนาธุรกิจชุมชน กระบี่

7.นางสาวชวรรณพร นาคนาม นักพัฒนาธุรกิจชุมชน กำเเพงเพชร

8.นางสาวมัลยิกา มณีผ่อง นักพัฒนาธุรกิจชุมชน เชียงใหม่