26/01/2561

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศร่วมกันดำเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยอย่างมีคุณภาพเเละประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมเเละสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวในระดับเขตเเละระดับจังหวัด เเละเเลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างเเละเพิ่มข้อมูลองค์ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบท ซึ่งเอื้ออำนวยประโยชน์ทางอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานดังกล่าวมีทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเเละนำเสนอผลงาน(การจัดนิทรรศการ) ในการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงเเรมมิราเคิล เเกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมภายในงานดังกล่าว บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้เเละร่วมนำเสนอผลงานผ่านการจัดนิทรรศการในการประชาสัมพันธ์การดำเนินการภายใต้โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทาง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดมาร่วมกันนำสินค้าจากชุมชนทั้ง ผักสดอินทรีย์ สินค้าแปรรูปอย่างมะเขือเทศราชินีอบเเห้งที่เป็นชื่อเสียง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมอย่างดี  อีกทั้งได้รับความสนใจจาก ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายเเพทย์เสร ตู้จินดา (ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) เข้าเยี่ยมชมบูททางบริษัทประชารัฐฯอีกด้วย