29/05/2562

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปี 2561


ปี 2561
            

Link Youtube: ประมวณภาพโครงการ ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถ์ไทย ปี 2561
              นับตั้งแต่โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน คือการเสิรมองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อการพัฒนาและต่อยอดในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดรวมไปถึงการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าขาวม้า   

            โดยในปี 2561 ได้จัดประกวดออกแบบชิ้นงานผ้าขาวม้า ภายใต้หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการออกแบบ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี ได้มีพื้นที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานผ้าขาวม้าทอมือ ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลสาขาต่างๆ ดังนี้

สาขาออกแบบแฟชั่น
ชนะเลิศ นายธีรวัฒน์ จันทร์เส็ง

รองชนะเลิศอันดับ1 นายสกล วงศ์กันยา


รองชนะเลิศอันดับ2  นางสาวกชพรรณ สอนพาที, นายเจนวิทย์ สุทธนะสิริชัย
คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

รางวัลชมเชย และ Popular Vote นางสาวศิริรัตน์ บัวทอง

 

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบแฟชั่น นายนครินทร์ นาโนมัย
Product Consultant  เดอะมอลล์ บางกะปิ

 

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบแฟชั่น นายจิณณวัตร ละครชัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบแฟชั่น นายนวมินทร์ สิงห์ทอง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบแฟชั่น นายศราวุธ สนิทไทย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


รางวัลชมเชย สาขาออกแบบแฟชั่น
นายพงศธร แพลอย
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายกิตติชัย กงไกรษร
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบแฟชั่น นางสาวณัชชา พรหมพักพิง

 

สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ
ชนะเลิศ นางสาวคุณัญญา เครือจันทร์
Sale Executive บริษัท รมริน แอท ลิฟวิ่ง จำกัด

 

รองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวพิมพ์วลัญช์ เฉลิมแสนยากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง


รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวเสาวลักษณ์ เริงรักษาธรรม, นางสาวนัชชา โมกขประดิษฐ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง

รางวัลชมเชย และ Popular Vote นางสาวศิริพร ปันคำ, นางสาวทิพย์ตะวัน หนูชู
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลชมเชย นางสาวนิชนิกา ป้อมหิน
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รางวัลชมเชย และ Popular Vote นางสาวเบญจมาภรณ์ แก้วทองเลี่ยม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รางวัลชมเชย นางสาวกมลชนก นิลนนท์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์


รางวัลชมเชย และ Popular Vote นายพงศ์พิรัชย์ ศรีโตงาม
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รางวัลชมเชย นายทีปกร สุนทร
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า
ชนะเลิศ นางสาวณัฐติรัตน์ เกียรติสุต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวศิริประภา ปัญญา
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รองชนะเลิศอันดับ2 และ Popular Vote นางสาวกิ่งไผ่ ปาลรังษี
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย นางสาวฉันทนัทธ์ ยวดยง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย นางสาวธันฤทัย นาคปานเสือ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ

รางวัลชมเชย นางสาวสิรภัทร สร้อยมุข
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย นางสาวรุ่งอรุณ นิกุลรัมย์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย นางสาวผกาวดี แก้วชมภู
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลชมเชย นายศราวุฒิ รักษาพล
กราฟิกดีไซน์

            สำหรับในปีนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบชิ้นงานผ้าขาวม้า ภายใต้หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ยังได้รับโอกาสพิเศษในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถาบันสอนออกแบบและแฟชั่นที่มีชื่อเสียงในลำดับต้นๆ ของโลกนอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมชมงาน IFF Magic Japan 2018 ซึ่งเป็นงานแฟร์ขนาดใหญ่ที่รวบรวมสินค้าแนวแฟชั่นจากกลุ่มผู้ค้าส่งและค้าปลีก รวมถึงกลุ่ม High end select shop ทั้งในประเทศญี่ปุ่น เอเชีย ตลอดจนประเทศโรมาเนีย กว่า 400 ร้านค้า/บริษัท มาจัดแสดง โดยรับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก คุณณัฐิยา สุจินดา อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงโตเกียว 

            และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ คือ การเฟ้นหา “ทายาทผ้าขาวม้าไทย”  ซึ่งเป็นความพยายามที่จะปลุกพลังคนรุ่นใหม่ในชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของชุมชน และหันกลับมาสนใจพัฒนาอาชีพการผลิตสินค้าผ้าขาวม้า ให้เป็นทางเลือกหนึ่งของชีวิตที่สามารถสร้างรายได้อย่างพอเพียง โดยไม่ต้องละทิ้งบ้านเกิด รวมถึงร่วมกันพัฒนาหัตถกรรมนี้ให้เป็นสินค้าร่วมสมัยในระดับสากล ซึ่งปัจจุบันได้ทายาทผ้าขาวม้าไทยจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

คุณณัฐชา ทองเหี่ยง
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
จ.ประจวบคีรีขันธ์คุณสุพัตรา แสงกองมี
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ (ผ้าขาวม้าดารานาคี)
จ.บึงกาฬ

คุณวิมพ์วิภา โพธิวิจิตร
กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว
จ.สุโขทัย

คุณศิริประภา ปัญญา
กลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ บ้านฮ่องแฮ่
จ.ร้อยเอ็ด

คุณฐิติภัทร ศิริวงษ์
ดลมณี
จ.ราชบุรี

คุณโยธกา อินทร์เพชร
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน
จ.หนองบัวลำภู

คุณหทัยรัตน์ มูลสานต์
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียน
จ.เชียงราย

คุณพงษ์สิริ-คุณผกาวดี แก้วชมภู
กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย
จ.เชียงใหม่

คุณอิฐธิพงษ์ ทิพราชา
กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำพัน
จ.เชียงใหม่

 

คุณพิมวิลัย ไกรยะวงษ์
กลุ่มแปรรูผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนทรัพย์ปัญญา
จ.หนองบัวลำภู

 

คุณภาณุพัฒน์ จันทะเลิศ
กลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือบ้านผือ
จ.อุดรธานี

 

คุณกฤตธนทรัพย์ โยงรัมย์
กลุ่มทอผ้าไหมทอมือบ้านสำโรงพัฒนา
จ.บุรีรัมย์

 

คุณสุพัตรา อนุไพร
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปิง
จ.หนองบัวลำภู

ด.ช.อนุกูล แกล้วกล้า
กลุ่มอาชีพสตรีบ้านโนนโพธิ์
จ.สุรินทร์

 

คุณวรเทพ ลิมติยะโยธิน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์
จ.ปทุมธานี

              นอกเหนือจากจะได้ “ทายาทผ้าขาวม้าไทย” ทั้ง 15 ท่าน จากทั่วประเทศแล้ว ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ยังร่วมกับชุมชนผ้าขาวม้าสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผ้าขาวม้าไทย ด้วยการผลิตสินค้าชุด “ทอใจ” ออกมาอีกหลากหลายรูปแบบ อาทิ มาลัยกร และบูเกต์ผ้าขาวม้า

              โดยในปีนี้ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนผู้ผลิตผ้าขาว จำนวน 28 กลุ่มชุมชน รวมมูลค่ากว่า 37.35 ล้านบาท