27/08/2561

ประกาศรางวัลการประกวดผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย "นวอัตลักษณ์"


ประกาศรางวัลการประกวดผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย "นวอัตลักษณ์"

ประกาศผลการตัดสินประกวดออกแบบสินค้า “ผ้าขาวม้าทอมือ” ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์” 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561
คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดประกวดออกแบบสินค้า “ผ้าขาวม้าทอมือ” ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ภายใต้โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561” โดยมี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการ เพื่อเปลี่ยนมุมมองของคนรุ่นใหม่ และ Young Designer ให้หันมาเลือกผ้าขาวม้าทอมือของชุมชนเป็นวัตถุดิบในการออกแบบ และสร้างสรรค์การพัฒนาสินค้าต่างๆ เป็นการทอมือ ทอใจ ช่วยชุมชน ล่าสุดโครงการฯ กำหนดจัดพิธีประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบสินค้า “ผ้าขาวม้าทอมือ” ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ เวทีกลาง งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561 ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี
โดยการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขานุการร่วมภาครัฐ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน และมี คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงคณะกรรมการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ได้แก่ คุณสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คุณวรรณพร พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท PLA คุณนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูตร คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) คุณชลิดา จันทร์สิริพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เข้าร่วมภายในงาน พร้อมชมแฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้าสาขาออกแบบแฟชั่น สุดตระการตา และนิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบสินค้าผ้าขาวม้าทอมือ ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาออกแบบแฟชั่น สาขาออกแบบเคหะ สิ่งทอ สาขาออกแบบลาย ที่บริเวณบูธ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะการประกวด และชื่นชมน้องๆ Young Designer ที่มีความคิดสร้างสรรค์ นำเอาแนวคิดร่วมสมัยมาประยุกต์ใช้ และออกแบบผ้าขาวม้าทอมือให้มีความสวยงาม ทั้ง 3 สาขา คือ แฟชั่น เคหะสิ่งทอ และลายผ้า ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จในเบื้องต้น แต่การทำงานต่อไปของโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย คือ การทำให้ชิ้นงานต่างๆ ของผ้าขาวม้าทอมือ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และปลุกกระแสให้คนไทย หันกลับมาใช้ผ้าขาวม้าทอมือเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ให้แก่ชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าต่อไป 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเฟ้นหา “ทายาทผ้าขาวม้าไทย” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าในระยะยาว ให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของชุมชน และหันกลับมาสนใจอาชีพการผลิตสินค้าผ้าขาวม้าให้เป็นทางเลือกหนึ่งของชีวิตที่สามารถสร้างรายได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องละทิ้งบ้านเกิด รวมถึงร่วมกันพัฒนาหัตถกรรมนี้ให้เป็นสินค้าร่วมสมัยระดับสากล ในปัจจุบัน โครงการฯ ได้ค้นพบทายาทผ้าขาวม้าไทย จากชุมชนต่างๆ แล้ว 15 ราย และมีแผนงานในการสื่อสารเรื่องราว แรงบันดาลใจ ปณิธาน และความมุ่งมั่นของคนกลุ่มนี้ให้เป็นที่รับรู้ของสังคม เพื่อสร้างแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนอื่นๆ ต่อไป”
คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ดูแลโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย เปิดเผยว่า “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย เป็นโครงการหลักระดับประเทศของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ (E3) มีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนทั่วประเทศ โครงการนี้เริ่มมีการดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 และมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งในด้านการพัฒนาผู้ผลิต การสร้างความรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภค และคนรุ่นใหม่ รวมถึงการผลักดันสินค้าผ้าขาวม้าไทยไปสู่ระดับสากล ใน ปี 2561 นี้ โครงการฯ มุ่งเน้นการทำงาน ใน 3 มิติ คือ ร่วมกันทำงานกับชุมชนผู้ผลิตเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเชื่อมโยงชุมชนผู้ผลิตให้เกิดเป็นเครือข่ายที่สามารถทำงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันได้ ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ให้มีความสนใจในการสานต่อการผลิต ออกแบบ แปรรูป และพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้า รวมถึงการปลุกกระแส สร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภคมาเห็นคุณค่าของ ผ้าขาวม้าทอมือ ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจสังคม