10/05/2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมา ณ C asean รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร “โครงการผ้าขาวม้าหัตถศิลป์ไทย” ได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

โดยมีคุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นกล่าวความเป็นมาของโครงการ ตามด้วยคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าภาคเอกชนคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐกล่าวต้อนรับกลุ่มชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าในเขตภาคกลางที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในการลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือฯ

นอกจากนี้ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการชุมชนผ้าขาวม้า ระดับภูมิภาค พร้อมการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดย คุณสุจินต์ โพธิวิจิตร ชุมชนบ้านหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย และ นุชบา คลัสเตอร์ผ้าขาวม้าเงินล้าน” โดยคุณธนิดา คุณณัฐณิชา ที่ปรึกษาแบรนด์นุชบา จ.อำนาจเจริญ

ในช่วงบ่ายของการจัดกิจกรรมมีการสัมมนาเชิงปฎิบัติการร่วมกัน การสาธิตการย้อมสีผ้า ให้ชุมชนนผ้าขาวม้าให้ได้ลงมือปฎิบัติจริงเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดให้กับสินค้าของกลุ่มต่อไป

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมา ณ C asean รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร “โครงการผ้าขาวม้าหัตถศิลป์ไทย” ได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

โดยมีคุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นกล่าวความเป็นมาของโครงการ ตามด้วยคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าภาคเอกชนคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐกล่าวต้อนรับกลุ่มชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าในเขตภาคกลางที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในการลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือฯ

นอกจากนี้ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการชุมชนผ้าขาวม้า ระดับภูมิภาค พร้อมการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดย คุณสุจินต์ โพธิวิจิตร ชุมชนบ้านหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย และ นุชบา คลัสเตอร์ผ้าขาวม้าเงินล้าน” โดยคุณธนิดา คุณณัฐณิชา ที่ปรึกษาแบรนด์นุชบา จ.อำนาจเจริญ

ในช่วงบ่ายของการจัดกิจกรรมมีการสัมมนาเชิงปฎิบัติการร่วมกัน การสาธิตการย้อมสีผ้า ให้ชุมชนนผ้าขาวม้าให้ได้ลงมือปฎิบัติจริงเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดให้กับสินค้าของกลุ่มต่อไป