21/02/2561

“ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยร่วมกับประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี” เดินเครื่องขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน


บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนสระบุรี” ให้แก่ผู้นำและสมาชิก 6 ชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย ตลาดต้าน้ำต้นตาล  ตลาดน้ำลาวเวียง  ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์ พุแค (สระบุรี) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองหัวช้าง  หนองแซงแหล่งเทวดา และหนองย่างเสือ

 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสุรพล เศวตเศรนี ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  รวมถึงวิทยากรพิเศษจากองค์กรพัฒนาการบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ประกอบด้วย คุณวัชรี ชูรักษา ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน  คุณพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ  คุณนิยม กุลาชัย ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกกสะทอน จังหวัดเลย มาให้องค์ความรู้ และร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมี คุณอัศวิน  ไขรัศมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมปรารถนา 1 ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์ พุแค (สระบุรี) เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา