สินค้าบริโภค ประเภทเครื่องดื่ม

น้ำมังคุด Xanberry Extra100ml Xanberry 40 ml

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

จันทบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

" น้ำมังคุดอินทรีย์ ดื่มดี มีคุณค่า "
เหมาะสำหรับผู้รักษ์สุขภาพติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

จันทบุรี