สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าว 9 มงคล

สหกรณ์ข้าวบ้านบัว

พะเยา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้าว 9 มงคลรหัสผลิตภัณฑ์ : 556310001
ขนาดสินค้า :
หน่วยนับ :

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

สหกรณ์ข้าวบ้านบัว

พะเยา