สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

น้ำพริกเห็ดภูฏาน ใช้เห็ดที่มี GAP ผลิตภัณฑ์ทีมีอย.ขึ้นทะเบียน OTOP และมีมผช.
สมุทรสาคร
เป็นนะนาวตาฮิติไร้เมล็ด ลูกใหญ่น้ำเยอะ มีผลผลิตทั้งปี วิธีการเก็บรักษา ไว้ที่อณภูมิห้องหรือแช่ตู้เย็น เก็บได้ 7-15 วัน คุณอรกัญญา นิลบุตรดา 091-1836887