สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ข้าวกล้อง Nine 9 อินทรีย์ 1 กก.


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้อง เพื่อสุขภาพ จังหวัดยโสธร ผลิตข้าว แบบเกษตรอินทรีย์ 100%

รหัสผลิตภัณฑ์ : 335310018
ขนาดสินค้า : 1 กิโลกรัม
หน่วยนับ : กก.

ติดต่อร้านค้า

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

080-063-3561

@prsthailand