12/09/2560

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย


MOU โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

พิธีการเปิดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดทำแผนงานในการขับเคลื่อนโดยเชื่อมโยงหรือบรูณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัย และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

 ทั้งนี้จุดประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อต้องการ พัฒนาและสร้างความรู้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญจองการเลือกซื้ออาหาร ผัก ผลไม้ ที่สะอาดปลอดภัย โดยเริ่มจากการดำเนินการในโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการอาหารปลอดภัยในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ แผนการดำเนินการมีการจัดทำเมนูอาหารสุขภาพโดยกำหนดปริมาณวัตถุดิบตามฤดูกาลที่มีในพื้นที่ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ที่ปราศจากสารปนเปื้อน สารเคมีป้องกันศัตรูพืช

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ GAP หรือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ เเละสินค้าเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัยตามความเหมาะสมในโรงพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมเเละสนับสนุนเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

ในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจาก 6 หน่วยงาน ดังนี้

1. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 

รองปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ รักษาราชการเเทนปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

2. นายวีชัย วีระไวทยะ

ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

3. นายวิชัย โภชนกิจ

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

4. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

5. นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)

6. นายเเพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการนี้ทางบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีบทบาทในการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ กลุ่มเกษตรกรเพื่อหาช่องทางในการขายส่งผลผลิตให้กับทางโรงพยาบาลชุมชนในเเต่ละจังหวัดที่ร่วมโครงการโรงพยาลอาหารปลอดภัย เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาปรุงเป็นเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล เเละจัดทำรายการหมุนเวียนให้เหมาะสมกับวัตถุดิบตามฤดูกาลในพื้นที่  ทั้งนี้ยังเน้นในเรื่องของวัตถุดิบที่ปลอดภัยจากสารเคมีตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคหรือผู้ป่วย เเละเปิดพื้นที่สำหรับขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ผู้ซื้อทั่วไปสามารถเข้าถึงความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นอีกด้วย