11/09/2560

Batik Design Week 2017


ภาพบรรยากาศที่ผ่านมาของงาน Batik Design Week 2017 อนุรักษ์ผ้าบาติก ภูมิปัญญษท้องถิ่นใต้เเละสร้างรายได้ให้กับชุมชน

จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน ณ ห้างสรรสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการเปิดงานนี้ รวมถึง นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เเละนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด,นายวีระชัย ปราณวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 

รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์บาติกจากทั่วประเทศ เเละประชาชนผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งในงานนี้ถือว่าเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจให้กับชุมชนเเละการรวบรวมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตผ้าบาติกจากทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้มีรายได้ที่ยั่งยืน  นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการเดินเเบบเเฟชั่นโชว์จากผ้าบาติกที่สวยงามมากมาย