30/07/2565

ประชารัฐรักสามัคคีฯ ประเทศไทย ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก


   บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสื่อสารความเข้าใจข้อมูลและแนวทางการทำงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมจำนวน 344 คน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จากทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ใน 4 จังหวัด ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพชรบุรี พิษณุโลก และนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2565

   สำหรับในวันแรกของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คุณสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมร่วมบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายรัฐบาล” ก่อนที่จะส่งเวทีให้กับ คุณภาวินี ไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายในหัวข้อ “บทบาทบริษัทประชารัฐฯ กับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม” และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ โดย คุณสฤษดิ์ วิฑูรย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

   ในช่วงบ่ายเปิดเวทีด้วยโอกาสทางการตลาดการสร้างรายได้และทบทวน Case Study โดย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ต่อเนื่องด้วยเสวนาทางการตลาด “แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด” และกิจกรรม “ประชารัฐ Market” โดย คุณธีรดา ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด (ท็อปท้องถิ่นและจริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ก่อนที่จะปิดท้ายวันแรกด้วย “แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจค้าปลีก” จาก คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้าชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

   วันที่สองของการจัดประชุมเป็นกิจกรรมเวิร์คช็อป เรื่อง “ปัญหา ความท้าทาย และการก้าวข้าม” โดยทีมวิทยากร นำโดย คุณสายพิรุณ น้อยศิริ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย คุณธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ที่รับผิดชอบในพื้นที่เขตตรวจฯ ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยแผนการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายพร้อมมอบภารกิจการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จาก คุณสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน