15/07/2565

การประชุมติดตามการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และบ้านวังส้มซ่า


      นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคี  สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และบ้านวังส้มซ่า โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 นายรณรชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางวัชรินทร์ จิตรวิศษ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก นายสุรศักดิ์ อักษรกุล   รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางภาวินี ไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด นางสาววรัญญา หอมธูป กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เมื่อวันที่ 17 มิถนายน 2565

      โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวโดยสรุปว่า แนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของชุมชนโดยใช้กลไกการทำงานในรูปแบบประชารัฐ จะต้องเริ่มต้นจากผู้นำในระดับจังหวัด อันประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ด้วยการสร้างทีมจากทุกตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อเดินหน้าในการพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยใช้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นกลไกในการ “พัฒนาคน” ร่วมกับภาคีเครือข่าย ด้วยการค้นหาภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคเอกชน ที่มีจิตสาธารณะมาทำงานเป็นทีมเดียวกัน  นอกจากนี้ต้องตั้งทีมและบริหารจัดการเพื่อทำให้ผลิตภัณพ์ชุมชน สินค้าชุมชนทั้งที่เป็นรูปธรรม (Hard Power) และนามธรรม (Soft Power) เป็นเครื่องมือในการทำให้พี่น้องประชาชนสามารถดำรงชีอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน