16/06/2565

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ร่วมกับ eisa นำนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุด จ.สงขลา


      โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (วิชาเอกการออกแบบสิ่งทอ)และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา (ด้านการตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขับเคลื่อนกิจกรรม "Creative Young Designers" ลงพื้นที่กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาเทคนิคการย้อมสีเส้นใยจากวัตถุดิบธรรมชาติ เทคนิคการทอผ้าแต่ละประเภทจากสมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการทอผ้า การย้อมสีจากพืชในท้องถิ่น การค้นหูก การหวีเส้นด้าย การขึ้นกี่ทอผ้า และการเก็บตะกอ  พร้อมจัดให้มีการนำเสนอผลงานการออกแบบลายผ้าขาวม้า จำนวนกว่า 200 ลาย โดยทางกลุ่มฯ คัดเลือกไว้ จำนวน 24 ลายที่สามารถนำไปทอได้จริง

      นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากนายวรัชญ์ ปริสุทธิ์กุล กรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และนางเบญจวรรณ มะโนปิน ผู้ใหญ่บ้านบ้านล่องมุด มาร่วมให้แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดแก่กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุดอีกด้วย