19/10/2564

ผลการประกวดลายผ้าขาวม้า “นวอัตลักษณ์” ประจำปี 2564


ทราบกันเป็นที่เรียบร้อย สำหรับผลการประกวดลายผ้าขาวม้า “นวอัตลักษณ์” ประจำปี 2564 ทางโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 20 กรกฎาคม 2564  โดยมีชุมชน นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานผ้าขาวม้าเข้าร่วมถึง 182  ผืน การประกวดดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฟ้นหาผ้าขาวม้าที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ อาทิ เรื่องราวประวัติความเป็นมาแรงบันดาลใจและอัตลักษณ์ ซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นลายผ้าขาวม้า และสืบทอดอัตลักษณ์ผ้าขาวม้าทอมือของชุมชน ทำให้เกิดการรับรู้เรื่องผ้าขาวม้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับการประกวดปีนี้ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 สาขา โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้ 

 • กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำพัน จังหวัดเชียงใหม่ /นางอำพัน ทิพราชา

ชื่อผลงาน “ผ้าขาวม้าแห่งความภักดี”

 • กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง จังหวัดน่าน /นายญัฐพงศ์ ดีบุญ

ชื่อผลงาน “น่านนิรันทร์ : แค่คุณเห็น สัมผัสและใช้ผ้าผืนนี้คุณจะคิดถึงน่านนิรันทร์กาล”

 • นายปุญชรัศม์ สาลี นักออกแบบอิสระ ทำงานร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

              ชื่อผลงาน “พันแสงรุ้ง”

 • กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่/นางณัฐรดา แก้วชมภู

       ชื่อผลงาน “ผ้าขาวม้าสายรุ้ง”

 • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปจากไหมและผ้า ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

       ชื่อผลงาน “ผ้าขาวมาอีโป้ลายขอ”

 • นางสาวเจนจิรา วุ้นก้อน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ชื่อผลงาน “ผ้าขาวทะเลดวงตา”

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

         ชื่อผลงาน “หลงป่า” (หมายถึง หลงใหลในความสวยงามตามะรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน)

 • นายธัชเชษฐ์ ปราบปราม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ชื่อผลงาน “WINTER STORY ผ้าขาวม้าลมหนาว”

 • กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งมั่ง หมู่ 3 ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 •  
 • นายปุญชรัศม์ สาลี นักออกแบบอิสระ ทำงานร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

         ชื่อผลงาน “Light of the nan river  แสงแห่งแม่น้ำน่าน”