09/03/2564

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม


วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมออกบูธนิทรรศการกับกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้การทำงานร่วมกัน ที่บูธกระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี 18 องค์กรที่มีส่วนในการขับเคลื่อนงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานการทำงานร่วมกับชุมชน และโครงการเครื่องสีข้าวครัวเรือน โดยมีคุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สาธิตการใช้เครื่องสีข้าวครัวเรือน พร้อมแนะนำโครงการต่างๆ ของบริษัท

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้เกิดความยั่งยืน พร้อมทั้งผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

#ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย #prsthailand