18/12/2562

พิธีเปิดและมอบนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ


          พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐคณะทำงาน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับประเทศ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) โดยมี คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ให้การต้อนรับ 

          โดยภายในงาน คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน กล่าวสรุปผลงานการดำเนินการของเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี “กว่า 4 ปีที่ผ่านมา คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนา คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งได้น้อมนำพระปฐม บรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” มาเป็นกรอบแนวคิด และหลักในการดำเนินงาน เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายแห่งความยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals 17 ข้อ ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชุมชน ได้อย่างแท้จริง สำหรับการทำงานได้มีความก้าวหน้า และบรรลุผลเป็นที่น่ายินดี โดยได้ดำเนินโครงการร่วมกันกว่า 900 โครงการ มีชุมชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 ชุมชน ทั่วประเทศ หรือกว่า 68,000 ครัวเรือน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมที่มุ่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม และสร้างความยั่งยืนที่สมดุลในระดับฐานราก และในวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนได้มารวมตัวรวมพลังกันอีกครั้ง เพื่อสร้างรายได้ สร้างความสุขให้ประชาชน อันเป็นเป้าหมายหนึ่งเดียวของเราและต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงาน และสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำเอาพลังของชุมชน และศักยภาพของเครือข่ายมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ดังจะเห็นได้จากยอดขายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในปี 2562 ที่สูงขึ้นถึง 230,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในปี 2563 ที่จะถึงนี้ นับเป็นอีกหนึ่งปีสำคัญที่เราจะต้องร่วมกันสร้างความสำเร็จให้เป็นที่ประจักษ์ ในชุมชนต่าง ๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ทั้งด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในโอกาสนี้ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนภาคเอกชน และเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี ขอแสดงความพร้อม และความตั้งใจในการก้าวต่อไป ที่จะเคียงคู่กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อสร้าง “แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” ต่อไป

          สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 โดยมี ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ร่วมรับมอบนโยบายครั้งนี้กว่า 400 คน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต