02/10/2562

ภาพบรรยากาศภายในงาน พิธีมอบรางวัลการประกวด โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2562


          “โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” ปี 3 เปิดรันเวย์แฟชั่นโชว์ในงาน “ผ้าขาวม้าสายอาร์ต”

          บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สานต่อโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2562” โดยมี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ จัดงาน “ผ้าขาวม้า สายอาร์ต” (PAKAOMA ART STREET) ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2562 เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของผ้าขาวม้าในเชิงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ภายในงานจะมีพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ ภายใต้หัวข้อ “ASEAN METROPOLIS” และรางวัลการประกวดภาพถ่าย IG ภายใต้หัวข้อ “PAKAOMA ASEAN” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ผ้าขาวม้าให้เป็นที่รับรู้แก่สังคมในวงกว้าง ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

          โดยการประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โดยมี คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงคณะกรรมการการประกวดโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ได้แก่ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง , คุณวรรณพร พรประภา, คุณณัฎฐ์ มั่งคั่ง, คุณเพลินจันทร์ วิญญลักษณ์, คุณชลิดา จันทร์ศิริพงศ์ เข้าร่วมภายในงาน พร้อมชมนิทรรศการภาพถ่าย IG และผลงานการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า หัวข้อ “PAKAOMA ASEAN METROPOLIS” และรับชมแฟชั่นโชว์ Young Designers

ทั้งนี้ผลการประกวดแบ่งออกดังนี้

1. สาขาออกแบบเสื้อผ้า รุ่นนักเรียนนักศึกษา ผู้ชนะเลิศ
นายสรัล เจียมจรัสโชติ จากมหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อผลงาน The Differently of Bangkok


 

ผู้ชนะเลิศสาขาออกแบบเสื้อผ้า รุ่นบุคคลทั่วไป
นายธีระวัฒน์ จันทร์เส็ง ชื่อผลงาน The Golden of ASEAN


 

2. สาขาออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ รุ่นนักเรียนนักศึกษา ผู้ชนะเลิศ
น.ส.กัญญาภัค แก้วขาว และน.ส.วณิชยา งามวิริยะวงศ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อผลงาน KAOMA YAPONG

 

ผู้ชนะเลิศสาขาออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ รุ่นบุคคลทั่วไป
คุณไพลิน ศิริพานิช ชื่อ ผลงาน The Reflection of WatArun

 

3. สาขาเคหะสิ่งทอ รุ่นนักเรียนนักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย 5 รางวัล
น.ส.อริสา อรุณเกียรติกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

น.ส. เชิญขวัญ พันธุฟัก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อผลงาน The Huc

 

น.ส.ศาธิตา แสงสวัสดิ์ มหาวิทยาศิลปากร ชื่อผลงาน YACHT

 

นายวีรพล หวังเจริญ และนางสาวสุนันทา อ่ำถนอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชื่อผลงาน จากอีสานบ้านนามาอยู่กรุง

 

น.ส.ศรุตา เจริญสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อผลงาน Calm Lao Vientiane, Laos

 

ผู้ชนะเลิศ สาขาเคหะสิ่งทอ รุ่นบุคคลทั่วไป
คุณชยกร พุ่มชุมพล ชื่อผลงาน นุ่มห่ม

 

4. สาขาออกแบบลายผ้า รุ่นนักเรียนนักศึกษา ผู้ชนะเลิศ
นายอธิวัฒน์ พูลพาณิชย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อผลงาน Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque

 

ผู้ชนะเลิศสาขาออกแบบลายผ้า รุ่นบุคคลทั่วไป
คุณสลิลา เขมโชติกูร ชื่อผลงาน กรุงเทพมหานครที่ไม่เคยหลับไหล

 

5.ผู้ชนะประกวดภาพถ่ายทาง IG ผ้าขาวม้า
ชนะเลิศ สาขาศิลปวัฒนธรรมแห่งอาเซียน  นายประยนต์ ช่างเกวียน

 

 

ชนะเลิศ สาขาวิถีเมืองแห่งอาเซียน นายนรชัย กุลเวศภัทรวงศ์