02/10/2562

สุดยอดเอสเอ็มอีไทย คว้ารางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2019


         บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงาน “THAILAND TOP SME AWARDS 2019” พร้อมกับได้รับ “รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนยอดเยี่ยม” โดยมี คุณอรสา โตสว่าง ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัล จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ โรงแรมเรเนเรซองส์

 

รางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2019” คือรางวัลที่มอบให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จ และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่างๆ อีกทั้งเพื่อสร้างให้เกิดองค์กรต้นแบบ