26/09/2562

พิธีปิดโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2


         นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ดร.มีชัย  วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “สานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ C asean อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ถนนรัชดาภิเษก)
        โดย นางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า  “สานพลังเพื่อบ้านเกิด เป็นโครงการระดับประเทศในลำดับแรกที่คณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มอบหมายให้ประชารัฐประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดเข้าทำงานร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระดับจังหวัดทั้ง 76 แห่งทั่วประเทศ ในตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจชุมชน ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ สร้างทักษะด้านธุรกิจและทักษะด้านการพัฒนาชุมชน รวมถึงแนวคิดในการทำงานร่วมกันระหว่าง 5 ภาคส่วนให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำงานเพื่อสังคมในอนาคต และผลักดันการทำงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด ให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม”
        สำหรับรุ่นที่ 2 นี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 643 คน  ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนท้ายที่สุดเหลือเพียง 76 คน เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีในจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นเวลา 2 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีส่วนร่วมในการต่อยอดและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ นั่นคือ...การเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ประชาชนมีความสุข” ซึ่งปัจจุบันดดำเนินงานไปแล้วกว่า 900 โครงการทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 560 ล้านบาท และมีผู้ได้รับผลประโยชน์กว่า 68,000 ครัวเรือน